Fotografia
Przyrodnicza
.art

O nas

Licencja

Polityka Prywatności

O nas

Galeria zdjęć FotografiaPrzyrodnicza.art powstała aby promować piękną sztukę fotografowania przyrody. Jest to przedsięwzięcie czysto hobbystyczne, które w pierwotnych założeniach miało być miejscem publikacji zdjęć założyciela tej strony, ale docelowo powinno stanowić miejsce gdzie każdy, bardziej lub mniej profesjonalny fotograf przyrody, będzie mógł nieodpłatnie pokazać swoje prace. Jeżeli chciałbyś pochwalić się swoimi zdjęciami w tej galerii, już niedługo będziesz miał taką możliwość bezpośrednio na stronie, a do tego czasu, skontaktuj się z nami mailowo i prześlij fotografie wraz ze swoim opisem a my je dodamy do galerii.

Licencja

Prawa autorskie do zdjęć zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem. Fotografie są własnością autorów wymienionych pod każdym zdjęciem i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.
Jeżeli chcielibyście Państwo wykorzystać prezentowane tu zdjęcia w swoich projektach, we własnych publikacjach lub na Waszych produktach prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj.

Polityka Prywatności

Nasza witryna FotografiaPrzyrodnicza.art nie zbiera, nie prze­chowu­je, ani nie prze­twarza żad­nych da­nych oso­bowych lub tele­adresowych iden­tyfi­kujących per­sona­lnie użytko­wników od­wie­dza­ją­cych ten ser­wis. Na na­szych stro­nach wyko­rzys­tujemy pliki coo­kies oraz narzę­dzie Goo­gle Ana­lytics, które w spo­sób ano­nimowy ana­lizuje ruch na witry­nie i dos­tarcza zbio­rcze dane statys­tyczne, które ułat­wiają nam ciągle udos­konalać Fotografia​Przyrodnicza.art
Aby dowie­dzieć się wię­cej na ten temat, przejdź do strony z infor­macjami: Jak Goo­gle korzy­sta z danych kiedy uży­wasz stron lub apli­kacji na­szych par­tnerów.
Oddzielną ka­te­gorią danych są imio­na i naz­wi­ska au­to­rów zdjęć, które pre­zen­to­wane są pod opub­li­ko­wa­nymi zdję­ciami. Dane te są pu­bli­ko­wane za zgo­dą au­to­rów, udzie­laną pod­czas pu­bli­ko­wania, lub prze­sy­łania do opub­li­ko­wania, ich prac.

W naszym serwisie udo­stępniamy również przy­ciski portali społe­czno­ściowych (social media buttons) oraz re­klamy firm trzecich. Firmy te mogą zbierać informacje (wyklu­czając dane oso­bowe, adres zamie­szkania, numer tele­fonu lub adres email) na te­mat Two­ich wi­zyt na tej, oraz innych, stro­nach inter­ne­towych w celu do­starcza­nia reklam o pro­duktach i usłu­gach, które mogą Cię zain­tereso­wać, lub też w celu umo­żliwie­nia dzie­lenia się infor­macjami tu zawa­rtymi ze zna­jomymi, czy przy­jaciół­mi, za pośre­dnictwem ser­wisów społeczno­ściowych.

Na naszych stronach udo­stępniamy miej­sce pod wy­świetla­nie re­klam dos­tarcza­nych przez Goo­gle Ad­sense. Aby ta usłu­ga popra­wnie funk­cjono­wała mogą konie­czne być rów­nież pli­ki coo­kies. Pod tym lin­kiem znaj­dziesz Li­stę naj­częś­ciej wy­bie­ra­nych do­staw­ców te­chno­logii re­kla­mo­wych Google'a, któ­rzy mo­gą wy­świe­tlać re­kla­my na na­szych stro­nach, a tym sa­mym umie­szczać pli­ki cookies. Te­orety­cznie mo­żesz zablo­kować wy­świe­tlanie reklam po­przez uży­wanie róż­nych apli­kacji dostę­pnych na rynku, je­dnak nie­konie­cznie spo­woduje to nie­umie­szczanie pli­ków coo­kies w Two­im urzą­dzeniu. Poni­żej sze­rzej opi­sujemy dzia­łanie pli­ków coo­kies.

Przy pierwszym wejściu na naszą stronę in­for­mujemy o uży­wanych pli­kach coo­kies i techno­logi ana­litycz­nej oraz py­tamy się czy akcep­tujesz ta­kie dzia­łanie. Do czasu Two­jej akcep­tacji (w tra­kcie wyś­wietla­nia komu­nikatu) nie są umie­szcza­ne pli­ki "śle­dzące", ale mogą być umiesz­czone pli­ki funk­cjonalne nie­zbędne do dzia­łania za­równo sa­mej stro­ny jak i za­implemen­towanych tech­nolo­gii. Je­żeli nie zga­dzasz się na umiesz­czanie pli­ków ana­litycz­nych pro­simy o nie­korzysta­nie z na­szej wi­tryny.

Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. „cias­teczka”) sta­nowią dane in­forma­tyczne, w szcze­gól­ności pliki te­kstowe, które prze­cho­wywane są w urzą­dzeniu Użytko­wnika i prze­znaczone są do korzys­tania ze stron inter­netowych. Coo­kies za­zwyczaj za­wie­rają na­zwę stro­ny inter­netowej, z której po­chodzą, czas prze­chow­ywania ich na urzą­dzeniu użyt­kownika oraz uni­kalny numer.

Pliki „cookies” uży­wane są w celu dosto­sowania zawar­tości stron in­terne­towych do pre­ferencji użytko­wnika oraz opty­mali­zacji ko­rzysta­nia ze stron interne­towych lub do­starcza­nia bardziej ade­kwatnych re­klam. Uży­wane są rów­nież w celu two­rzenia ano­nimowych, zagre­gowanych sta­tystyk, które poma­gają zro­zumieć w jaki spo­sób użyt­kownik ko­rzy­sta ze stron inter­netowych co umo­żliwia ulep­szanie ich stru­ktury i zawar­tości, z wy­łącze­niem perso­nalnej iden­tyfika­cji użyt­kownika.

Standardowo oprogramo­wanie słu­żące do prze­glądania stron inter­netowych domyś­lnie do­puszcza umie­szcz­anie pli­ków „coo­kies” na urzą­dzeniu Użyt­kownika. Usta­wienia te mogą zo­stać zmie­nione przez Użyt­kownika w taki spo­sób, aby blo­kować auto­matycz­ną ob­sługę pli­ków „coo­kies” w usta­wieniach przeglą­darki interne­towej bądź in­for­mować o ich każ­dorazo­wym prze­słaniu na urzą­dzenie użyt­kownika. Szcze­gółowe infor­macje o mo­żliwo­ści i spo­sobach obsłu­gi pli­ków „coo­kies” dos­tępne są w usta­wieniach opro­gramo­wania (prze­glądarki in­ter­netowej). W przy­padku, gdy Użyt­kownik nie do­konana zmia­ny do­myśl­nych usta­wień prze­glą­darki interne­towej w za­kresie usta­wień coo­kies, pli­ki te będą zamiesz­czone w urzą­dzeniu Uży­tkownika. Wy­łącze­nie lub zmia­na domyś­lnych usta­wień pli­ków coo­kies może spowo­dować utrud­nienia w ko­rzysta­niu z nie­których stron i ser­wisów in­terneto­wych.

Jak zmienić usta­wienia przechowy­wania pli­ków coo­kies w po­pular­nych prze­glą­darkach:

Jeżeli chcesz się dowie­dzieć wię­cej o pli­kach "coo­kies" pole­camy ser­wisy:

Na naszych stronach udo­stępniamy miej­sce pod wy­świetla­nie re­klam dos­tarcza­nych przez Goo­gle Ad­sense. Aby ta usłu­ga popra­wnie funk­cjono­wała mogą konie­czne być rów­nież pli­ki coo­kies. Pod tym lin­kiem znaj­dziesz Li­stę naj­częś­ciej wy­bie­ra­nych do­staw­ców te­chno­logii re­kla­mo­wych Google'a, któ­rzy mo­gą wy­świe­tlać re­kla­my na na­szych stro­nach, a tym sa­mym umie­szczać pli­ki cookies. Te­orety­cznie mo­żesz zablo­kować wy­świe­tlanie reklam po­przez uży­wanie róż­nych apli­kacji dostę­pnych na rynku, je­dnak nie­konie­cznie spo­woduje to nie­umie­szczanie pli­ków coo­kies w Two­im urzą­dzeniu.

Jeżeli chcesz spraw­dzić jacy dosta­wcy uży­wają, lub mogą uży­wać, pli­ków "coo­kies" na Twoim urzą­dzeniu pole­camy odwie­dzenie po­niż­szych ser­wisów - możesz tam rów­nież zre­zygno­wać z per­sonali­zacji na Two­im urzą­dzeniu:

Poleć nas znajomym!!!

FotografiaPrzyrodnicza.art
 > 
O nas

FotografiaPrzyrodnicza.art

© 2007 - 2022

Prawa autorskie do zdjęć zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem. Fotografie są własnością autorów wymienionych pod każdym zdjęciem i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia warunków licencji.

x